ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

  • Print

21 02 61 1วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ในงานประชุมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาNew