ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

  • Print

22 02 61 1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ  ประเภทที่ดินจัดสรร 3 แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง พื้นที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำ 2 ตัวอย่าง  เข้าห้องปฏิบัติการ สสภ.6  พร้อมนี้ สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ จำนวน  9  ลิตร New