ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินการติดตามประเมินผล การร่วมรับฟังความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

Signing Ceremony190954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินการติดตามประเมินผล การร่วมรับฟังความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  วันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามความร่วมมือระหว่างนายสุรพล  ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     และนายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบูรณ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!