ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

05 03 61 1วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ  แย้มศรี เป็นประธานการประชุมในช่วงแรกและมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชลธี  ยังตรง เป็นประธานการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!