ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  • Print

05 03 61 2วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี โดยนายนพดล ฮมแสน ทสจ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ท้องถิ่นของตนเองและสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยพิจารณายกระดับเทศบาลทั้งหมดจำนวน 14 แห่ง ของจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบอีก 4 จังหวัด (สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี) เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการพัฒนาไปสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย (นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ) ที่มาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดข้อหนึ่งในการพัฒนาไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และวิทยากรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (นางสาวกมลรัตน์ โพธิ) ที่มาสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทคนิคการจัดทำข้อมูล การเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมรับการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี New