ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

06 03 61 3วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมชั้น 3  โดยมีนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ  เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 10 แห่ง และผู้สนใจ จำนวนรวม 60 คน ซึ่งเป็นการบรรยายแนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว และเกณฑ์การประเมิน โดยรองศาสตราจารย์สยาม  อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!