ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานพิจารณาความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ส่วนกลาง

Sayairuk190954สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ คู คลอง ภายใต้โครงการคลองสะอาดใจเติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ส่วนกลาง วันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยนางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมฯ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!