ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

07 03 61 1วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามบริบทความตกลงปารีส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!