ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน

08 03 61 3วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ โดยนายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม นำเสนอลักษณะสำคัญขององค์การและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมและผลการดำเนินงานหมวดที่ 1 การนำองค์การ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!