ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

12 03 61 1วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)โดย ส่วนแผนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กรของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1-16  ณห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรุงเทพมหานคร New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!