ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

23 03 61 1วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6 นนทบุรีโดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบจากคณะผู้ตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอบข่ายการทดสอบแมงกานีสในตัวอย่างน้ำผิวดิน ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!