ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินโครงการอาคารเขียว

Greenbuilding190954กรมควบคุมมลพิษ และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา "โครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) ปี 2554" เข้าตรวจอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ซึ่งเป็นอาคารนำร่องของส่วนราชการ วันที่ 19 กันยายน 2554

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!