ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

  • Print

02 05 61 1วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.6 มีวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 2 วัด คือ วัดช่างเหล็ก และวัดตึก ระดับดีมาก 1 วัด คือ วัดพิชัยสงคราม และระดับดี 4 วัด คือ วัดกล้วย วัดกระแชง วัดหน้าต่างนอก และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร New