ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2561

27 06 61 4วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2561 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้นำเครื่องจักรคัดแยกพลาสติกมาติดตั้งที่บ่อขยะ เพื่อคัดแยกพลาสติกนำไปทำน้ำมันใช้เป็นพลังงานในการปั่นกระแสไฟฟ้า 2. เทศบาลตำบลลำตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนขนย้ายขยะตกค้างไปกำจัดอย่างถูกต้องและแผนปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในปี 2562 3. เทศบาลตำบลท่าเรือ ได้นำเครื่องคัดแยกขยะมาคัดแยกขยะที่บ่อขยะเพื่อน้ำพลาสติกมาทำ RDF ส่งให้กับโรงปูน TPI 4. เทศบาบตำบลท่าหลวง ได้ทำการปิดบ่อขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5. เทศบาลตำบลโรงช้าง ได้ทำการปิดบ่อขยะเป็นที่เรียวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2561 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้นำเครื่องจักรคัดแยกพลาสติกมาติดตั้งที่บ่อขยะ เพื่อคัดแยกพลาสติกนำไปทำน้ำมันใช้เป็นพลังงานในการปั่นกระแสไฟฟ้า 2. เทศบาลตำบลลำตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนขนย้ายขยะตกค้างไปกำจัดอย่างถูกต้อง 3. เทศบาลตำบลท่าเรือ ได้นำเครื่องคัดแยกขยะมารื้อร่อนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมาผลิตเป็น RDF ส่งให้กับโรงปูน TPI 4. เทศบาลตำบลท่าหลวง ได้ทำการปิดบ่อขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5. เทศบาลตำบลโรงช้าง ได้ทำการปิดบ่อขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วบร้อยแล้ว New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!