ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยาย "โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค"

27 06 61 5วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้นางสมจิตต์  บัวเทศ  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค" ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!