ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2561

28 06 61 1วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้นางสมจิตต์  บัวเทศ  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!