ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น

28 06 61 2วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) คู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!