ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

02 07 61 2วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (คณะทางานที่ 10) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมมินตรา ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษาองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย เป็นประธาน โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!