ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง

09 07 61 2วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเทศบาลตำบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมือง  จ.อ่างทอง ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล  ศรีสุข)  และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง ณ รางระบายน้ำทิ้งขณะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!