ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

31 07 61 1วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มอบหมายให้ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีการหารือ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และรับทราบความคืบหน้าโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื้อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลำบลสามเมืองซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!