ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

01 08 61 1วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนวทางการจัดการขยะต้นทาง การประเมินการจัดการขยะมูลฝอย (SMA) การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนประมาณ 200 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!