ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบกระดาษหน้าที่ 3

02 08 61 1วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม นำกระดาษหน้าที่ 3  จำนวน 24.20 กิโลกรัม. และปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว จำนวน 30 เล่ม มอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!