ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564"

02 08 61 3วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย นายวรพล  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงาน และส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564" (ระยะปีแรกของแผน) ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา และสถาบันการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 200 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!