ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

02 08 61 4วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!