ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017

02 08 61 5วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6 (นนทบุรี)โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment)  เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 ณ โรงแรมลายทอง จ. อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.1-16 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!