ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

03 08 61 2วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ณ สถาบันโรคทรวงอก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!