ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

  • Print

03 08 61 2วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ณ สถาบันโรคทรวงอก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 New