ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปัญหาน้ำเสีย บทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ และสังคมคาร์บอนต่ำ

03 08 61 3วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปัญหาน้ำเสีย  บทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ และสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน และเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามบพิษทางน้ำ จำนวน 500 คน   ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เครือข่ายฯ ประจำปี 2561 รวมถึงร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งจัดโดย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!