ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

  • Print

07 08 61 1วันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนถอดบทเรียนถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เหมาะสมในการขยายผลการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมี ดร.อนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก New