ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

07 08 61 3วันที่ 7 สิงหาคม 2561  นายวรพล  จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้นางสมจิตต์  บัวเทศ  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาผลตรวจติดตามโครงการ(ด้านขยะ) ปี 2561 ภายใต้แผนลดและขจัดมลพิษ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!