ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย

14 08 61 3วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองตาคล้าย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง)เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ30  คน โดยที่ประชุมมีการหารือถึงแนวทางการระบายน้ำจากบ่อดินของผู้ประกอบการลงสู่คลองสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรที่ใช้นำน้ำไปใช้ โดยทีี่ประชุมได้มีมติ 1) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการระบายน้าจากบ่อดินลงสู่คลองสาธาณะโดยตรง เว้นแต่จะมีมีการบำบัดจนมีค่าที่เหมาะสม
2) จัดให้มีคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน เพื่อจัดการเรื่องนี้ โดยมี รองผวจ.นนทบุรี เป็นประธานและมี ผอ.ทสจ.นนทบุรี เป็นฝ่ายเลขา และมีหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
3) ขอให้ผู้ประกอบการจัดส่งแผนในการจัดการน้ำในพื้นที่ ส่งให้คณะกรรมการ ตามข้อ 2)ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!