ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

22 08 61 1วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง มอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง  ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!