ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 2/2561

22 08 61 2วันที่ 22 สิงหาคม 2561. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี ช่วงเช้ามีการบรรยายและดูงานการจัดการขยะของชุมชนโก่งธนู หมู่ที่ 5  ช่วงบ่ายประชุมแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!