ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติและการมีส่วนร่วม

23 08 61 2วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข่าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติและการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในฐานะคณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องระบบกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดการจัดทำขอบเขตประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการสำคัญ และในช่วงบ่ายได้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอะนำไปสู่การปรับปรุงแผนแม่บทฯ ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!