ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

23 08 61 3วันที่ 23 สิงหาคม 2561สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างฯและนำร่างฯมาเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2561 โดยบรรยายความเป็นมาของโครงการ และเนื้อหาของร่างฯ แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน สถานการณ์คุณภาพนำ้ประปาหมู่บ้าน และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!