ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 08 61 1วันที่ 27 สิงหาคม 2561. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. เป็นประธาน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  จากการประชุมเพื่อให้ปรับตัวและพร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงขีดความสามารถให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ภายใต้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!