ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

28 08 61 4วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ(ร่าง)แนวทางการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!