ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อรับฟังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

01 10 61 2วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดประชุมเพื่อรับฟังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ และมอบใบประกาศนียบัตร โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!