ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อรับฟังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  • Print

01 10 61 2วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดประชุมเพื่อรับฟังนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ และมอบใบประกาศนียบัตร โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) New