ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส. สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 11 61 1สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส. สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นด้านการจัดการขยะมูลฝอย และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!