ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกปฏิบัติทำชุดสาธิตระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย

16 11 61 3วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มอบหมายให้ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้อนรับนายอดุลย์ พจน์ฉิมพลี ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เขตคลองสาน และอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 28 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำชุดสาธิตระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนในเขตคลองสานต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!