ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการดำเนินการและการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 11 61 1วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือการดำเนินการและการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผลการประเมินคุณภาพน้ำของจังหวัด (ข้อมูลจากกพร.ทส.ที่มาจากกรมควบคุมมลพิษ) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคไม่ตรงกัน ประเด็นนี้ที่ประชุมมีมติให้จังหวัดสุพรรณบุรีทำเรื่องอุทธรณ์ตามขั้นตอน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ข้อมูลประเมินผลให้สอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส่วนแนวทางการดำเนินการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำที่ดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เสนอให้ใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ WQI ที่สูงขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี สำหรับแหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ส่วนแหล่งน้ำประเภทอื่นให้ใข้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำตั้งแต่ 61 ขึ้นไปเช่นเดียวกับการประเมินของคพ.และสสภ. และเสนอให้มีการหารือระหว่างคพ.และสสภ.ให้มีการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการประเมินผลคุณภาพน้ำ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!