ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ระยะที่ 2

  • Print

20 11 61 3วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงานที่ปรับใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของงวดงานที่ 3 และ4 โดยจะส่งมอบงานงวดที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรปรับแผนให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับให้รายงานความก้าวหน้าให้คณะทำงานรับทราบทุกสัปดาห์ New