ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอย และเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

27 11 61วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย ผอ.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอย และเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมมือของ นายธรรมรงค์ จันทร์สุกรี ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2560 เทศบาลนครปากเกร็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่าย โดยในงานมีกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และนำหมักชีวภาพ เพื่อใช้แปลงเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยประชาชน นักเรียน ตัวแทนร้านค้า และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!