ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานมาตรการจัดการน้ำเสียเชิงพื้นที่ให้ไปสู่การปฏิบัติ

27 11 61 1วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานมาตรการจัดการน้ำเสียเชิงพื้นที่ให้ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 204 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!