ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดอ่างทอง

  • Print

06 12 61 2วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ทสจ.อ่างทอง โดย ทม.อ่างทอง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างฯจากแผนจังหวัด และเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท.ทั้งจังหวัดจำนวน 64 แห่ง กำหนดค่ากำจัด 14 บาท/กิโลกรัม เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันสามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ 5.47 ตัน และมีแผนในการส่งของเสียอันตรายชุมชนกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ให้ข้อแนะนำในการจัดหาภาชนะในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายแต่ละประเภทที่เหมาะสมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน New