ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนการบริหารจัดการการระบายน้ำในคลองส่วย และคลองอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • Print

07 12 61 1วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมแผนการบริหารจัดการการระบายน้ำในคลองส่วย และคลองอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สาระสำคัญเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขการระบายน้ำในคูคลอง สิ่งสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำ การรุกล้ำลำคลองของประชาชน และร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลอง ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีการพิจารณาแผนการบริหารจัดการการระบายน้ำในคลองส่วยและคลองอื่นซึ่งมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 6 จุด ครอบคลุมคลอง 5 คลองได้แก่ คลองส่วย คลองบ้านใหม่ คลองบางพูด คลองบางตลาด และคลองบางเขน โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่พบ เช่น การขุดลอกคลอง ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  และคลองส่วย ต้องได้รับการอนุญาตจากการประปานครหลวง ทำให้บางคลองยังไม่สามารถการขุดลอกได้  ส่วนการดำเนินการด้านอื่่น ๆ ผวจ.นนทบุรี ให้บูรณาการแผนดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นำเสนอผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองส่วย และคลองบางเขน อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคือการลดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับบ้านเรือนริมน้ำ ให้ติดตั้งถังดักไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 80 สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ  ทั้งนี้ผวจ.นนทบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนฯให้สำนักงานปภ.จังหวัดนนทบุรี New