ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรในงานฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

12 12 61 1วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดตั้งธนาคาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี โดยมีการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดทำธนาคารขยะแก่นักเรียน/ครู จากโรงเรียนภายในพื้นที่ อบต.ละหาร จำนวน 100 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!