ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรในงานฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

  • Print

12 12 61 1วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดตั้งธนาคาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี โดยมีการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดทำธนาคารขยะแก่นักเรียน/ครู จากโรงเรียนภายในพื้นที่ อบต.ละหาร จำนวน 100 คน New