ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-City)

  • Print

17 12 61 1วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดเมืองนิเวศ (Eco-City) สู่การปฏิบัติในระดับเมืองและชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ New